Skip to content

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang điều chỉnh kế hoạch …

A. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

I. Tuyển thẳng

1. Đối với trường THPT công lập: Thực hiện theo khoản 1 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

2. Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang: Thực hiện theo khoản 3 Điều 20 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông Dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

II. Thi tuyển

Thực hiện thi tuyển đối với 03 trường chuyên biệt của tỉnh:

– Hai trường THPT chuyên: Học sinh thi tuyển theo quy chế trường chuyên.  Học sinh phải qua hai vòng: sơ tuyển và thi tuyển. Những học sinh có điểm đạt vòng sơ tuyển mới được dự thi tuyển.

– Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang: Học sinh không thuộc diện tuyển thẳng vào trường phải thi tuyển. Học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang thì dự thi tại trường.

III. Xét tuyển

1. Các trường THPT, trường THCS-THPT công lập còn lại tổ chức xét tuyển: học sinh không thuộc diện tuyển thẳng vào trường THPT công lập phải dự xét tuyển.

2. Trung tâm Đào đạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao: Xét tuyển đối với học sinh tốt nghiệp THCS được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt trên cơ sở Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao quyết định triệu tập vào đầu mỗi năm học (trước tháng 9 hàng năm) tính từ thời điểm trước thời gian tuyển sinh của năm học đó; học sinh đối tượng này có nguyện vọng thì nộp đơn xét tuyển.

3. Học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 hệ công lập có thể đăng ký xét tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT, THCS-THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), trung tâm GDTX, trường Trung cấp có hệ GDTX.

IV. Thời gian tổ chức thi tuyển, xét tuyển

– Thi tuyển vào trường THPT chuyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang dự kiến ngày 18,19/7/2020.

– Các trường THPT công lập; Trung tâm Đào đạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao thực hiện các bước xét tuyển theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

– Sau khi có kết quả trúng tuyển vào các trường THPT công lập, học sinh không trúng tuyển đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài công lập, trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, trường trung cấp có hệ GDTX.

            B. ĐỀ THI – LỊCH THI

            I. Đề thi

 Sở GDĐT ra đề thi cho các môn thi, đề thi được in đến từng thí sinh. Nội dung đề thi chủ yếu trong chương trình lớp 9 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phạm vi và mức độ ra đề bám theo đề thi tham khảo của Sở.

 1. Thi tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang

 Học sinh làm 3 bài thi viết: Môn Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài 120 phút) và tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút). Môn Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn tiếng Anh hệ số 1.

2. Thi tuyển vào trường THPT chuyên

Học sinh làm 4 bài thi viết: Gồm ba môn Ngữ văn, Toán (thời gian làm bài 120 phút), tiếng Anh (thời gian làm bài 60 phút) và môn chuyên. Các môn không chuyên hệ số 1, môn chuyên hệ số 2.

Môn chuyên có 9 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học. Đối với môn Hóa học và tiếng Anh, thời gian làm bài 120 phút; đối với các môn chuyên khác, thời gian làm bài 150 phút; riêng môn chuyên Tin học làm bài thi lập trình trực tiếp trên máy vi tính, môn tiếng Anh có thi phần nghe.

            II. Lịch thi dự kiến

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian

 làm bài

Ghi chú

18/7/2020

Sáng

Ngữ văn

120 phút

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

19/7/2020

Sáng

Toán

120 phút

Chiều

Môn chuyên

Theo từng môn

* Lưu ý: Các trường xét tuyển sẽ thực hiện các bước theo hướng dẫn của Sở. 

C. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

1. Đối với 02 trường THPT chuyên: Ngoài nguyện vọng đăng ký thi tuyển vào trường chuyên, mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT, nguyện vọng 1 (NV1) có thể đăng ký vào bất kỳ trường THPT công lập nào trên toàn tỉnh, nguyện vọng 2 (NV2) phải đăng ký vào trường THPT theo địa bàn tuyển sinh.

            Trường THPT chuyên được xét tuyển trước, THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa tuyển đủ chỉ tiêu các lớp chuyên và không chuyên; học sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên sẽ được xét lần lượt theo các nguyện vọng 1, 2 vào trường THPT theo nguyện vọng đăng ký.

2. Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang: Thí sinh đăng ký NV1 vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang thì NV2 được đăng ký vào trường xét tuyển theo địa bàn; ngược lại nếu thí sinh đăng ký NV1 vào trường xét tuyển thì NV2 không được đăng ký vào Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang.

3. Đối với các trường THPT công lập khác: Xét tuyển lần lượt cho NV1 (không phân biệt địa bàn) và NV2 (theo địa bàn tuyển sinh).


Tác giả:
Thúy Hằng – Sở GDĐT AG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *